News

เมษายนนี้ เตรียมเข้าประชุม AGM Property Fund, Infrastructure Fund และ REIT

เมษายนนี้ เตรียมพร้อมเข้าประชุม AGM กองทุน Property Fund, Infrastructure Fund และ REIT :คอลัมน์ มันนี่ ดีไอวาย โดย ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ฤดูกาลประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และผู้ถือหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REIT กำลังจะมาถึงในเดือนเมษายนนี้

หลังจากที่ปี 2563 และ 2564 กองทุน กองทรัสต์ส่วนใหญ่ปรับมาใช้วิธีส่งรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำถามมายังบริษัทจัดการ หรือผู้จัดการกองทรัสต์ ตามมาตรการรักษาระยะห่างเนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19

ปี 2565 นี้ สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน/ทรัสต์ (AGM) โดยเลือกรูปแบบ Physical หรือ e-meeting ก็ได้นั้น

เพื่อให้เป็นช่องทางสื่อสารกับผู้ลงทุน ให้สามารถซักถามข้อมูลกองทุนรวม/ทรัสต์เพิ่มเติม (two-way communication) รวมทั้งเปิดโอกาสให้กองทุน/ ทรัสต์ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ลงทุน ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลที่สำคัญที่บริษัทจดทะเบียนและกองทุนรวม/ กองทรัสต์ นำเสนอต่อที่ประชุม AGM ได้แก่ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่ทุกประเทศต้องฝ่าฟันกับวิกฤตการแพร่ระบาด COVID-19

 

และด้วยกฎเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้การลงทุนประเภทนี้มีการส่งต่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้ผู้ลงทุน จึงกำหนดให้ Property Fund, IFF และ REIT จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ บริษัทจัดการหรือผู้จัดการกองทรัสต์ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในการประชุม AGM

 

สำหรับการจ่ายเงินปันผล หรือประโยชน์ตอบแทนในปี 2564 ซึ่งภาคธุรกิจยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจาก COVID-19 รวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้ขยายระยะเวลาผ่อนผันให้กองทุนรวม/ กองทรัสต์ สามารถนำผลต่างระหว่างรายได้ค่าเช่าค้างรับ และรายได้ที่เกี่ยวเนื่องจากการให้เช่าค้างรับ ในรอบปีบัญชีก่อนหน้ากับรอบปีบัญชีปัจจุบัน มาเป็นรายการปรับปรุงกำไรสุทธิ

 

เช่นเดียวกับที่อนุญาตให้ทำได้ในปี 2563 ปัจจัยดังกล่าว อาจส่งผลให้ในปี 2564 กองทุนรวม/ กองทรัสต์ บางกองต้องมีการเปิดเผยในที่ประชุม AGM ถึงสาเหตุที่ยังไม่มีสถานะเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลตามที่กฎเกณฑ์กำหนดไว้

 

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต เมื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น ผู้ประกอบการ ผู้เช่า แข็งแรงมากขึ้น กองทุนรวม/ กองทรัสต์ ก็สามารถนำเงินรายได้ค่าเช่าคงค้างที่ได้รับชำระมาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในปีถัดๆ ไปครับ

 

ทั้งนี้การไม่สามารถจ่ายเงินปันผลตามเกณฑ์อาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากจำนวนค่าเช่าค้างรับรอเรียกเก็บเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงขอแนะนำท่านผู้ถือหน่วยศึกษาข้อมูลที่บริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรัสต์เปิดเผยไว้ในเอกสารการประชุม AGM

สำหรับวาระการประชุม AGM ที่จะมีขึ้นในปี 2565 ได้แก่

เพื่อให้ผู้ถือหน่วยการรับทราบผลการดำเนินงานปี 2564
เพื่อรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
เพื่อรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล/จ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2564
เพื่อรับทราบการแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
วาระขออนุมัติ หรือวาระอื่นๆตามที่บริษัทจัดการ/ ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำเสนอ

ดังนั้น จากช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่กองทุนรวม/ กองทรัสต์ ห่างหายจากการจัดประชุม AGM แบบ two-way communication ในปี 2565 นี้ ท่านผู้ถือหน่วยสามารถติดตามกำหนดการประชุม AGM ที่กองทุนรวม/ กองทรัสต์ประกาศผ่านเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหน่วย

 

สำหรับการประชุมแบบ e-meeting จะมีขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านเข้าประชุมจากบริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรัสต์ จึงขอเชิญผู้ถือหน่วยพิจารณาข้อมูล และศึกษาวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าร่วมประชุมรวมถึงให้คำแนะนำต่างๆ แก่บริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรัสต์ ในการประชุม AGM กันนะครับ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market

You may also like...